Project Description

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH ORGANIZACJI – 2016

Proces powstawania raportu z 2016 roku był doskonałym przykładem zastosowania wywodzącej się z filozofii Lean Management zasady Jidoka. Badania będące podstawą raportu rozpoczęliśmy ponad rok temu, a pierwsza wersja raportu powstała w kwietniu 2015 r. W trakcie prac edytorskich doszliśmy do wniosku, że bazowanie wyłącznie na deklaratywnej i subiektywnej ocenie dojrzałości procesowej nie daje pełnego obrazu. Wstrzymaliśmy prace nad raportem i zdecydowaliśmy się zrobić jeden krok wstecz, aby zobiektyzować wyniki badania.

Opracowaliśmy autorską metodę oceny dojrzałości procesowej, która polega na weryfikacji spełnienia szeregu warunków przypisanych do poszczególnych poziomów dojrzałości procesowej. Przy ogromnym wysiłku udało się nam powrócić do większości organizacji, które w deklaratywny sposób określiły swoją dojrzałość i zadać pytania umożliwiające uzyskanie wyników odzwierciedlających rzeczywistość.
Liczba firm i instytucji, które wzięły udział w badaniu to 236.
Dodatkowo – w celu potwierdzenia uzyskanych wyników – przeprowadziliśmy w 21 firmach wywiady pogłębione, które obejmowały również empiryczną weryfikację pozyskiwanych informacji. Analitycy współtworzący społeczność
skupioną wokół serwisu PROCESOWCY.PL w ramach wywiadów pogłębionych zapoznawali się z dokumentacją procesową, weryfikowali z uczestnikami procesów znajomość celów i mierników przypisanych do procesów, analizowali sposób wprowadzania i komunikowania zmian w procesach, sposób raportowania realizacji celów procesów oraz inicjowania i koordynacji przedsięwzięć optymalizacyjnych.

Podejście takie pomogło nam jeszcze bardziej zobiektywizować wyniki badania i nadało dodatkowego wymiaru – możliwości porównania dojrzałości procesowej określanej w sposób deklaratywny oraz rzeczywistej dojrzałości procesowej.

Podstawowe cele najnowszej edycji badania dojrzałości procesowej są następujące:

  • spozycjonowanie organizacji funkcjonujących w Polsce względem pięciu zdefiniowanych poziomów dojrzałości procesowej
  • opisanie trendów i zmian zaobserwowanych między dotychczasowymi edycjami badania
  • przedstawienie różnic między deklarowaną dojrzałością procesową a rzeczywistą dojrzałością

Celem nadrzędnym pozostaje inspirowanie czytelników do doskonalenia swoich organizacji poprzez wprowadzanie zasad i kultury zarządzania procesami biznesowymi.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać raport na wskazany adres e-mail.