Project Description

OFFICEOBJECTS®

Nazwa systemu:

Nazwa i dane kontaktowe producenta / dystrybutora:

Rodan Development Sp. z o.o.
Tel. (22) 643 92 08
Fax(22) 643 92 10
info@rodan.pl
www.rodan.pl
Wyczółki 89
02-820 Warszawa


Informacje o systemie:

Wprowadzenie

Platforma oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®  rozwijana od końca lat 90-tych w oparciu o finansowanie projektów badawczych Komisji Europejskiej obejmuje zestaw modułów zintegrowanych w ramach architektury platformy, którą przedstawia Rysunek 1.

Zakres funkcji narzędziowych platformy pozwala na projektowanie i implementację oprogramowania aplikacyjnego rozwiązań informatycznych obejmujących szeroki wachlarz zastosowań. Opis modułów narzędziowych OfficeObjects® jest opublikowany na stronie http://www.rodan.pl/web/guest/informacje/materialy/produkty

Rysunek 1. Architektura platformy oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®

W celu zapewnienia odpowiedniej otwartości produktu, oprogramowanie OfficeObjects® WorkFlow wykorzystuje i implementuje najważniejsze standardy z zakresu zarządzania procesami pracy proponowane przez takie organizacje standaryzujące jak Workflow Management Coalition (WfMC), Business Management Initiative (BPMI), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) i Object Management Group (OMG). W zakresie funkcjonalności nie objętych standardami takich jak zarządzanie czasem, monitorowanie procesów oraz język odpytywania procesów, OfficeObjects® WorkFlow bazuje na najbardziej wartościowych rezultatach międzynarodowych prac badawczych.

Przydatność produktu została praktycznie zweryfikowana w systemach informatycznych dużej i średniej skali, obsługujących po kilka tysięcy użytkowników i przetwarzających po kilkaset tysięcy procesów rocznie. Dzięki mechanizmom zapewniającym możliwości adaptacji standardowych wzorców procesy są prostsze w obsłudze, łatwiejsze w utrzymaniu, przejrzyste i eleganckie oraz bliższe wymaganiom klienta.

Podstawowe funkcje zarządzania procesami

Funkcjonalność produktu OfficeObjects® WorkFlow obejmuje różnorodne aspekty zarządzania procesami pracy takie jak przepływ sterowania, przepływ danych czy zarządzanie parametrami jakościowymi.

Metamodel procesu jest oparty o model procesu zaproponowany przez koalicję Workflow Management Coalition w standardzie TC-1003. Struktura danych instancji procesu jest analizowana przez wyrażenia języka do odpytywania procesów – Business Process Query Language.

Język ten umożliwia zadawanie dowolnych zapytań do metamodelu jak również do zawartości metadanych dokumentów oraz danych zawartych w ontologii systemu. Bazując na podejściu programowania funkcyjnego, BPQL oferuje przejrzystą syntaktykę oraz kompletną semantykę. BPQL jest wykorzystywany do uelastycznienia definicji procesu poprzez dynamiczny wybór wykonawców czynności, ustalenie warunków przepływu sterowania czy odzwierciedlenie mapowania parametrów pomiędzy czynnościami.

Definicja procesu wykorzystuje graficzny model BPMN, który jest mapowany bezpośrednio na metamodel instancji procesu. W ramach modelu są dostępne wszystkie wymagane struktury przepływu sterowania i danych oraz wyrażenia dynamicznego wyboru wykonawców poszczególnych czynności.

Biblioteka wzorców definicji standardowych procesów umożliwia ich wykorzystanie przez inne platformy BPM dzięki wykorzystaniu standardowych funkcji wymiany definicji procesów opartej o standard XPDL.

Zarządzanie ograniczeniami czasowymi przebiega zarówno na poziomie instancji procesu jak i jego poszczególnych czynności i umożliwia generowanie odpowiednich powiadomień w przypadku wystąpienia odchyleń od przyjętych reguł.

Obsługa zdarzeń, zachodzących zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz instancji procesu, jest oparta o specjalizowane czynności odbierające i generujące informacje o zdarzeniach, jak i wykonujące reguły określające sposób ich obsługi.

Ontologia procesów jest zarządzana przez oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® Ontology Manager zrealizowane w oparciu o standard Topic Maps (ISO 13250) i umożliwia tworzenie dowolnie złożonych sieci pojęć i związków pojęć. Zasoby informacyjne ontologii procesów obejmują między innymi takie elementy jak słowniki, definicje reguł, oraz specyfikacje uprawnień użytkowników.

Projektowanie procesów

Procesy są definiowane przy użyciu projektanta procesów  dostępnego w środowisku OfficeObjects®  WorkFlow, który obejmuje wszystkie aspekty specyfikowanego modelu procesu. Przykładowy zrzut ekranu projektanta procesów przedstawia Rysunek 2.

Rysunek 2. Projektant Procesów OfficeObjects® WorkFlow

Dla każdej czynności procesu są definiowane:

 • reguła wejścia/wyjścia
 • reguły przydziału wykonawców, to jest użytkowników, u których na liście zadań pojawi się odpowiedni wpis
 • identyfikator aplikacji wywoływanych dla czynności automatycznych.

Dodatkowo można określić reguły wyznaczające ograniczenia czasowe, reakcję na sytuacje wyjątkowe, akcje wykonywane przed i po czynności oraz parametry zdarzeń. Poprzez moduł projektanta procesów można uzyskać dostęp do biblioteki wzorców definicji standardowych procesów.

Wykonanie instancji procesów

Graficzny interfejs użytkownika obejmuje listę zadań użytkownika do wykonania z rozbudowanymi funkcjami narzędziowymi oraz mechanizmem kategoryzacji zadań. Listy zadań obejmują zarówno zadania do wykonania jak i zakończone. Przykład listy zadań prezentuje Rysunek 3.

Graficzne interfejsy zadań procesów są oparte o dynamiczne formularze OfficeObjects® eForms pozwalające na generowanie odpowiednich widoków i towarzyszących im funkcji użytkowych właściwych dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach instancji procesu. Przykład widoku graficznego interfejsu procesu obsługi wyjazdów służbowych przedstawia Rysunek 4.

Wartości pól formularza, który jest fizycznie odwzorowany w pliku XML, są wykorzystywane jako zmienne wyrażeń BPQL sterujących wykonaniem instancji procesu. Wybrane pola są również odwzorowywane w tabelach relacyjnej bazy danych co umożliwia analizę wykonania procesów, w tym tworzenie dynamicznych widoków OLAP.

Widoczne poniżej formularza przyciski reprezentują funkcje dostępne dla wykonawcy zadania procesu, przy czym repertuar dostępnych funkcji może być różny dla poszczególnych zadań podobnie jak zakres widocznych pól formularza.

Graficzny interfejs procesu OfficeObjects® WorkFlow jest prezentowany w środowisku przeglądarki internetowej i może być wykorzystywany na komputerach osobistych użytkowników oraz na ich urządzeniach mobilnych.

W przypadku wykorzystywania aplikacji zewnętrznych w ramach zadań manualnych realizowanych w instancji procesu, użytkownicy mają dostęp do ich natywnych interfejsów. Natomiast czynności automatyczne procesów są wykonywane albo przez funkcje systemowe oprogramowania OfficeObjects® albo przez automatycznie uruchamiana zewnętrzne aplikacje.

Procesy wdrożone w środowisku architektury SOA wykonują czynności automatyczne wywołując lub wystawiając odpowiednio zdefiniowane usługi sieciowe (ang. web service).

Rysunek 3. Graficzny interfejs listy zadań OfficeObjects® WorkFlow.

Rysunek 4. Przykład interfejsu graficznego zadania w procesie obsługi delegacji


Informacje o producencie / dystrybutorze:

Rodan Development Sp. z o.o.
www.rodan.pl
Rok rozpoczęcia działalności: 1997
Kapitał zakładowy: 8.898.000 PLN
Wyczółki 89
02-820 Warszawa
Tel. (22) 643 92 08
Fax (22) 643 92 10
Poczta el.: info@rodan.pl

Zakres działalności

Dystrybucja i rozwój oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®

Firma udziela licencji na oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects®, rozwija to oprogramowanie oraz prowadzi usługi serwisu technicznego oprogramowania, szkolenia, oraz konsultacji.

Projektowanie, realizacja i wdrażanie systemów zarządzania informacją i procesami działalności

Działalność usługowa Rodan Development polega w przeważającej części na projektowaniu, realizacji i wdrażaniu systemów informatycznych wykonywanych w technologii procesowej i opartych o zaawansowaną platformę zarządzania informacją OfficeObjects®.

Prace badawcze w obszarze metod i narzędzi projektowania procesowych systemów informatycznych

Prace badawcze prowadzone w Rodan Development we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi dotyczą przede wszystkim obszarów związanych z dalszym rozwojem architektury i możliwości technologicznych oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® a ich celem jest podniesienie jakości i obniżenie kosztów realizacji jego zastosowań. Informacje o prowadzonych pracach badawczych są dostępne w

http://www.rodan.pl/web/guest/informacje/materialy/publikacje

Produkty

Produkty oprogramowania OfficeObjects® obejmują dwa środowiska realizacji rozwiązań aplikacyjnych:

 • OfficeObjects® Document Manager dostarczający zaawansowanych funkcji zarządzania repozytorium multimedialnych obiektów informacyjnych
 • OfficeObjects® Service Broker dostępny w środowiskach portalowych zgodnych ze standardem JSR 286 jest wykorzystywany do realizacji aplikacji webowych opartych o złożone usługi elektroniczne.

Oba środowiska są ściśle zintegrowane dzięki wykorzystaniu takich modułów narzędziowych jak OfficeObjects® WorkFlow, OfficeObjects® eForms i OfficeObjects® Ontology Manager.

Materiały opisujące możliwości poszczególnych modułów oprogramowania OfficeObjects® są opublikowane w http://www.rodan.pl/web/guest/informacje/materialy/produkty

Projekty

Projekty realizowane na platformie oprogramowania OfficeObjects® mają charakter rozwiązań „na zamówienie” ściśle dopasowanych do potrzeb klientów. Ponieważ wykorzystywane oprogramowanie narzędziowe jest całkowicie uniwersalne, tworzone rozwiązania mogą być wdrażane w dowolnych docelowych obszarach dziedzinowych.

Przedstawiamy poniżej kilka przykładowych rozwiązań aplikacyjnych eksploatowanych na takich rynkach wertykalnych jak administracja publiczna, energetyka, instytucje akademickie i naukowo-badawcze, służba zdrowia, czy zakłady przemysłowe.

Repozytoria dokumentacji

Repozytoria dokumentacji występują jako podstawowa platforma zarządzania danym, zarówno nie sformatowanymi, jak na przykład dokumenty elektroniczne czy pliki multimedialne, jak i sformatowanymi przechowywanymi w tabelach relacyjnej bazy danych.

Istotną cechą repozytorium dokumentacji OfficeObjects® Document Manager jest możliwość definiowania dowolnych klas obiektów informacyjnych wyróżnianych przyjętym zbiorem metadanych i przechowujących dowolne konfiguracje plików binarnych.

Poza płaskim modelem danych, typowym dla tego typu repozytoriów, repozytorium dokumentów OfficeObjects® daje możliwość definiowania semantycznych modeli danych odwzorowujących pojęciowy model klas obiektów informacyjnych. Modele semantyczne prezentowane w interfejsie graficznym map wiedzy (Rysunek 1) pozwalają na wyszukiwanie dokumentów poprzez nawigację w modelu powiązań repozytorium.

Rysunek 1. Przykład mapy wiedzy repozytorium dokumentów OfficeObjects®

Przykład mapy wiedzy repozytorium dokumentów Fundacji Partnerstwa Technologicznego pokazuje fragment pojęciowego modelu zasobów wiedzy instytucji naukowych współpracujących w ramach wspólnego systemu zarządzania wiedzą.

Ważnym obszarem zastosowań platformy OfficeObjects® są repozytoria dokumentacji technicznej pozwalające na bezpośredni i szybki dostęp upoważnionych użytkowników  do korporacyjnych zasobów wiedzy technicznej.

Możliwość dopasowania metadanych opisujących poszczególne klasy dokumentów oraz integracja z zewnętrznymi systemami ERP, jak na przykład SAP, pozwala na wdrożenie repozytorium dokumentacji technicznej jako modułu zintegrowanej architektury korporacyjnych systemów informatycznych.

Rysunek 2. Rysunek techniczny prezentowany przez OfficeObjects® File Viewer

Dokumenty techniczne prezentowane w przeglądarce internetowej przez moduł OfficeObjects® File Viewer obejmują takie formaty plików binarnych jak doc, xls, docx, xlsx, jpg, tiff, pps,  dxf, dwf, dwg, eps, png, DjVu, psd, cdr, mpp, pdf.

Procesy działalności

Rozwiązania aplikacyjne realizowane przez Rodan Development cechują się konsekwentnie wdrażaną architekturą procesową. Procesy realizowane w oparciu o środowisko narzędziowe OfficeObjects® WorkFlow stanowią podstawową warstwę integracyjną realizowanych systemów informatycznych zapewniającą interoperacyjność wewnętrznych modułów funkcjonalnych platformy OfficeObjects® oraz dowolnych zewnętrznych systemów informatycznych. OfficeObjects® WorkFlow współpracuje z zaawansowanymi środowiskami integracyjnymi typu ESB (Enterprise Service Bus).

Przykładem rozwiązań procesowych dużej skali mogą być procesy obiegu dokumentów wdrażane w dużych instytucjach administracji publicznej obsługujące często wiele tysięcy współpracujących użytkowników. Przykład modelu procesu obsługi korespondencji w jednej z instytucji publicznych pracującej w oparciu o platformę OfficeObjects®  przedstawia Rysunek 3.

Rysunek 3. Widok grafu instancji procesu obiegu dokumentów w instytucji publicznej

Poszczególne czynności procesu są obsługiwane albo jako zadania manualne przez pracowników instytucji dobranych zgodnie z przyjętymi regułami przypisania wykonawców, albo jak zadania automatyczne obsługiwane przez funkcje systemowe OfficeObjects® lub zewnętrzne systemy informatyczne.

W ramach obszarów dziedzinowych użytkownicy platformy OfficeObjects® wykorzystują biblioteki wzorców definicji procesów do rozwoju zakresu funkcjonalności wdrożonych rozwiązań.

Planowanie i monitorowanie projektów

Typową organizacją pracy w wielu instytucjach jest praca projektowa, taka jak na przykład realizacja projektu informatycznego, która istotnie różni się od klasycznych rutynowych procedur zazwyczaj wspieranych przez platformy BPM. Modelem procesu w tym przypadku jest PERT, który  jest odwzorowywany jako model sieciowy lub harmonogram Gantt’a.

Podobnie jak w przypadku klasycznych procesów BPMN wykonywane są funkcje przydziału wykonawców poszczególnych zadań, kontrola ograniczeń wykonania ze względu na wzajemne zależności czasowe czynności, oraz prezentacja stanu procesu sterującego wykonaniem projektu. Przykładem tego ostatniego jest pulpit projektu realizacji oprogramowania (Rysunek 4).

Rysunek 4. Pulpit procesu realizacji projektu informatycznego

Szerszym obszarem, poza samą koordynacją wykonania zadań projektu i prezentacją jego stanów, jest planowanie struktury zadań i budżetu projektu oraz monitorowanie jego postępów. Przykład takiej architektury rozwiązania pokazuje Rysunek 5.

Rysunek 5. Architektura systemu planowania i monitorowania budżetów projektów

W takim przypadku system wykorzystuje procesy wspierające rutynowe procedury, takie jak obieg faktur kosztowych i obsługa delegacji i zaliczek, a cykl życiowy projektu jest  objęty procesem tworzenia, monitorowania, i modyfikacji planu i budżetu projektu.

Opis wdrożeń opublikowano w  http://www.rodan.pl/web/guest/materiały/wdrozenia.

Linki do filmów prezentujących system:

Przedstawiamy wybrane przypadki użycia Systemy Zarządzania Nauką Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie:

Opis podejścia do wdrożenia:

Proces wdrożenia OfficeObjects®

Cykl życiowy projektu BPM

Cykl życiowy typowego projektu systemu informatycznego realizowanego w architekturze procesowej w oparciu o platformę OfficeObjects®  zależnie od zakresu aplikacyjnego projektu trwa od 3 do 9 miesięcy. Istotny wpływ na czas trwania projektu i jego koszt ma możliwość wykorzystania wzorców modeli procesów istniejących w bibliotece OfficeObjects®. Schemat cyklu życiowego typowego projektu BPM realizowanego na platformie OfficeObjects® prezentuje Rysunek 1.

Rysunek 1. Cykl życiowy projektu OfficeObjects® WorkFlow[Anna Staniszczak, Witold Staniszkis, The OfficeObjects® WorkFlow Lifecycle, in  Application Tools in Knowledge Management and Strategy Development: Methodological aspects and case studies, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2016]

Poza oczywistym zaangażowaniem kadry kierowniczej i przyszłych użytkowników realizowanego rozwiązania BPM dwie pierwsze fazy cyklu życiowego projektu są zazwyczaj realizowane przez konsultantów występujących w roli ekspertów dziedzinowych z którymi w różnym stopniu współpracują konsultanci BPM.

Fazy projektu pojęciowego i implementacji procesów biznesowych, wykonywane w oparciu o  zwinne (ang. agile) techniki tworzenia rozwiązań procesowych, są realizowane przez konsultantów BPM w ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami. Podobnie przebiegają kolejne fazy cyklu życiowego obejmujące takie działania jak administracja i monitorowanie procesów oraz wdrażanie innowacji polegających na poprawie procedur biznesowych wspieranych przez rozwiązanie BPM.

Fazy projektowania pojęciowego i implementacji procesów biznesowych wykorzystujące środowisko narzędziowe OfficeObjects® są wykonywane w oparciu o sformalizowaną metodykę BPM opracowaną w firmie Rodan Development.

Rysunek 2. Drzewo decyzji metodyki projektowania procesów OfficeObjects®[Witold Staniszkis, Empowering the Knowledge Worker, End-User Software Engineering in Knowledge Management, in Proceedings of the 17th International Conference on Enterprise Information Systems, Barcelona, April 27 – 30, 2015, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag]

Zakres decyzji projektowych podejmowanych dla każdego z realizowanych procesów biznesowych przedstawia Rysunek 2. Poziom dostępnych narzędzi jest wystarczająco wysoki by część decyzji projektowych mogła być specyfikowana i bezpośrednio implementowana przez użytkowników pełniących rolę właścicieli procesów (ang. process owner). Decyzje oznaczone znakiem wymagają bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej.

Systemy informatyczne realizowane w architekturze procesowej na platformie OfficeObjects® wykorzystują zazwyczaj możliwości funkcjonalne repozytorium OfficeObjects® zarządzane przez moduł narzędziowy OfficeObjects® Document Manager.

Rysunek 3 prezentuje drzewo decyzji projektowych podejmowanych w trakcie projektowania i implementacji repozytorium dokumentów. Istotną cechą rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects® jest możliwość ich realizacji w oparciu prawie wyłącznie o funkcjonalność środowiska narzędziowego dostępnego w tej platformie. Podobnie jak w przypadku procesów implementacja większości aspektów tworzonego rozwiązania nie przekracza możliwości zaawansowanego użytkownika (ang. power user).

Zakres zastosowań wykorzystujących repozytorium OfficeObjects® pokrywa spektrum od prostych zbiorów dokumentacji biznesowej, złożonych repozytoriów dokumentacji technicznej, do rozbudowanych platform zarządzania wiedzą opartych o  modele semantyczne zasobów informacji.

Mapy wiedzy stosowane w przypadku złożonych modeli repozytoriów obiektów wiedzy pozwalają na integrację wewnętrznych i zewnętrznych zasobów wiedzy w ramach automatycznie utrzymywanej sieci powiązań.

Rysunek 3. Drzewo decyzji metodyki projektowania repozytorium OfficeObjects®[Witold Staniszkis, Empowering the Knowledge Worker, End-User Software Engineering in Knowledge Management, in Proceedings of the 17th International Conference on Enterprise Information Systems, Barcelona, April 27 – 30, 2015, Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag]

Wskazane w tekście publikacje zawierające znacznie więcej informacji dotyczących procesu projektowania rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects® są dostępne w

http://www.rodan.pl/web/guest/informacje/materialy/publikacje

Opinie klientów:

Wybrane referencje

Lista projektów OfficeObjects® (lata 2014 – 2016)

 • Fundacja Partnerstwa Technologicznego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Medycyny Pracy
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Metro Warszawskie
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Urząd Miasta Świdnicy
 • Urząd Miasta Krotoszyn
 • WWF Polska
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Przedstawione poniżej opinie dotyczą przykładowych wdrożeń omawianych w sekcji Projekty opisu firmy Rodan Development Sp. z o.o.

Fundacja Partnerstwa Technologicznego

Firma Rodan Development sp. z o.o.  zrealizowała należycie projekt modernizacji i rozbudowy systemu zarządzania wiedzą Fundacji Partnerstwa Technologicznego „Technology Partners”. Architektura systemu, zrealizowanego w technologii JEE (Java Enterprise Edition), obejmuje portal intranetowy stanowiący platformę współpracy partnerów fundacji oraz wielojęzyczny  portal internetowy dostępny dla potencjalnych partnerów zewnętrznych. Zasoby wiedzy są dostępne w ramach multimedialnego repozytorium.

System jest zainstalowany w prywatnej chmurze obliczeniowej utworzonej i eksploatowanej przez Fundację Partnerstwa Technologicznego dla następujących uczestników systemu:

 • Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS Warszawa
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
 • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań Warszawa
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa
 • Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań
 • Instytut Lotnictwa Warszawa
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa
 • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice
 • Instytut Optyki Stosowanej Warszawa
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Warszawa

Dr Tomasz Kośmider /Prezes Zarządu Fundacji Technology Partners/

WWF Polska

Firma Rodan Development sp. z o.o. zrealizowała należycie System Planowania i Monitorowania Budżetów Projektów (PMBP) opracowany na platformie oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®, który został wdrożony w WWF Polska. Architektura systemu obejmuje procesy obiegu faktur i delegacji, funkcje planowania i rewizji budżetów projektów, oraz moduł monitorowania projektów obejmujący funkcje raportowania stanu kluczowych parametrów finansowych jak również pulpit stanów projektów (dashboard).

Projekt został zakończony w kwietniu 2016 roku.

Pani Monika Bartosińska /Kierownik ds. Finansów i Administracji/

Urząd m. st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania

Firma Rodan Development Sp. z o.o. wykonała na zlecenia Biura Architektury i Planowanie Przestrzennego system informatyczny „ Repozytorium dokumentacji architektoniczno-planistycznej m. st. Warszawy”. Projekt był realizowany w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. i  został zrealizowany należycie.

Repozytorium dokumentacji architektoniczno-planistycznej opracowany na platformie oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® w technologii JEE jest systemem rozproszonym. Oprogramowania jest zainstalowane w architekturze maszyn wirtualnych w prywatnej chmurze obliczeniowej Urzędu m. st. Warszawy i obsługuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz dzielnicowe wydziały architektury i planowania przestrzennego.

Marek Mikos /p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania UM m.st. Warszawy/

Obecność na rynku:

Lata 1998 – 2013

W tym okresie zrealizowano około 70 wdrożeń platformy narzędziowej OfficeObjects® w następujących obszarach zastosowań:

 • Procesy obiegu korespondencji urzędowej
 • Procesy obiegu dokumentacji finansowej w przedsiębiorstwach
 • Repozytoria dokumentacji urzędowej i dokumentacji technicznej
 • Wymiana dokumentów pomiędzy instytucjami administracji publicznej
 • Zarządzanie projektami Funduszy Rozwoju Regionalnego (składanie on-line, rozpatrywanie, kontrola i zarządzanie płatnościami)
 • Procesy zarządzania procedurami zamówień publicznych w administracji publicznej
 • Złożone usługi eUrząd

Lata 2013 – 2016

W tym okresie zrealizowano 15 wdrożeń platformy OfficeObjects® w następujących obszarach zastosowań:

 • Procesy obiegu korespondencji urzędowej
 • Procesy obiegu dokumentacji finansowej w przedsiębiorstwach
 • Repozytoria dokumentacji urzędowej i dokumentacji technicznej
 • Planowanie i monitorowanie projektów
 • Zarządzanie wiedzą i instytucjach badawczych

Przychody – lata 2013 – 2014

Przychody obejmują następujące kategorie usług realizowanych na platformie OfficeObjects®:

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań aplikacyjnych – 70%
 • Konserwacja oprogramowania i serwis techniczny – 20%
 • Licencje OfficeObjects® -10%

Plany rozwojowe:

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe oraz wynikająca z tych prac mapa drogowa rozwoju platformy OfficeObjects® są wypadkową rozwoju metod i technik współczesnych rozwiązań BPM oraz, w przypadku rozwoju funkcji narzędziowych, potrzeb zgłaszanych przez użytkowników oraz partnerów.

Prace badawcze-rozwojowe

 • Metodyka i narzędzia projektowania procesowych systemów informatycznych
 • Architektura oprogramowania zarządzania wiedzą

Rozwój oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®

 • Funkcje wsparcia realizacji aplikacji procesowych przez końcowego użytkownika
  • Rozwój narzędzi projektowania aplikacji i testów automatycznych
  • Publikacja szkoleń eLearning w technologii MOOCs
  • Rozwój biblioteki wzorców definicji procesów
  • Metodyka projektowania aplikacji procesowych OfficeObjects®
 • Funkcje wsparcia administracji platformą narzędziową OfficeObjects®
  • Automatyzacja instalacji i parametryzacji środowiska OfficeObjects®
  • Rozwój funkcji pulpitów procesów (ang. dashboard)
  • Rozwój funkcji monitorowania instancji procesów
 • Funkcje wsparcia aplikacji mobilnych
  • Rozwój mechanizmów publikacji i obsługi usług sieciowych
  • Rozwój funkcji wspierających projektowanie responsywne (ang. responsive design)
  • Dedykowane aplikacje mobilne (ang. apps) dla platformy OfficeObjects®

Wymagania techniczne:

Oprogramowanie podstawowe

System operacyjny: Linux, Windows
Serwer aplikacyjny: JBoss, JVM
System ZBD: PostgreSQL, Oracle, DB2, MS SQL
Wirtualizacja: VMware
Raporty: TIBCO Jasper Reports
Enterprise Service Bus: Mule
Przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari

Konfiguracja maszyn wirtualnych

Minimalna konfiguracja maszyn wirtualnych VMware (Rysunek 1) z przydzielonymi wymaganymi zasobami sprzętowymi może być skalowana w górę zależnie od przewidywanej liczby aktywnych użytkowników. Prezentowana konfiguracja wykorzystywana dla standardowych procesów obiegu dokumentów może obsłużyć około 300 zalogowanych użytkowników pracujących ze średnią intensywnością.

Pamięć dyskowa dla repozytorium dokumentów OfficeObjects® zależy od przewidywanego woluminu danych. Przy dużych zasobach zalecane jest stosowanie macierzy dyskowych oraz bibliotek taśmowych dla kopii zabezpieczających.

Wskazany w konfiguracji system ZBD PostgreSQL może być zastąpiony dowolnym z wymienionych w wymaganiach na oprogramowanie podstawowe.

Rysunek 1. Konfiguracja maszyn wirtualnych instalacji OfficeObjects®

Polityka cenowa:

Licencje

Jednorazowa opłata obejmuje:

 • Niewyłączną bezterminową licencję na użytkowanie oprogramowania OfficeObjects®
 • 12 miesięcy gwarancji

Roczna opłata konserwacyjna obejmuje:

 • Konserwację oprogramowania i wsparcie techniczne
 • Prawo do nowych wersji

Dzierżawa oprogramowania narzędziowego

Miesięczna opłata obejmuje:

 • Czasową licencję na użytkowanie oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®
 • Konserwację oprogramowania i wsparcie techniczne
 • Prawo do nowych wersji

Hosting w „chmurze”

Miesięczna opłata obejmuje:

 • Opłata za wykorzystanie zasobów ochrony dostępu, serwera i urządzeń pamięci zewnętrznej
 • Opłata za administrację systemu obejmującą zabezpieczenie danych i oprogramowania
 • Czasową licencję na użytkowanie oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®
 • Konserwację oprogramowania i wsparcie techniczne
 • Prawo do nowych wersji